Yhteishanke ennakoimaan tuotteiden ympäristöselvitysten vaatimuksia

LVI-INFO, Sähkönumerot.fi  ja Talotekninen teollisuus ja kauppa Talteka ry ovat käynnistäneet yhteishankkeen, jossa pyritään ennakoivasti selvittämään, millaisia vaatimuksia taloteknisiltä tuotteilta edellytetään Rakennuslakiin tulevien vähähiilisyyden vaatimusten myötä. Jokaiselta rakennushankkeelta tullaan jatkossa vaatimaan ympäristöselvitys.

Rakennuslain uudistuksella pyritään vähentämään rakennuskannan aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Kun ohjauskeinot ovat aiemmin keskittyneet olemassaolevan rakennuskannan energiatehokkuuteen, tulee uudessa laissa olemaan vähähiilisyyden osio, joka velvoittaa arvioimaan rakennuksen elinkaarenaikaisia päästöjä. Käytön aikaisen energiatehokkuuden osalta on jo paljon tehty, ja sääntelyä laajennetaan nyt koskemaan rakennuksen alku- ja loppupäässä syntyviä päästöjä. Käytännössä se tarkoittaa uutta sääntelyä liittyen valmistukseen, rakentamiseen, käyttöön ja purkamiseen. Talotekniikkatuotteiden osalta on kyse valmiiden komponenttien hiilijalanjäljestä, kuinka tuotteen päästöjä arvioidaan ja mitä päästölaskelmaan sisällytetään.

Vuoden 2024 alusta voimaan astuva Rakennuslain uudistus siis velvoittaa toimimaan jo pian, mutta sitä tarkentaviin asetuksiin ei ole vielä selkeää näkymää. Tarkentavissa asetuksissa säännellään muun muassa vähähiilisyyden arviontimenetelmiä ja vähähiiilisyyden raja-arvoja. Vielä on epäselvää sekin, mitä talotekniikan tuotealueita vähähiilisyyden vaatimukset tulevat koskemaan.

Vaatimukset koskevat ensi alkuun uudisrakentamista ja laajamittaisia korjaushankkeita. Vähähiilisyyttä arvioidaan rakennussuunnittelun aikana, mutta vähähiilisyyden vaatimuksia voidaan käyttäää ohjausvälineenä jo ennen suunnitteluvaihetta, esimerkiksi julkisissa hankinnoissa. Vähähiilisyyden arviointi on tavoitteena kytkeä tarkentavien säädösten valmistuttua rakennuslupavaiheeseen.

Talotekniikan tuotetietorekisterit, LVI-INFO ja Sähkönumerot.fi ovat saaneet ym:n rahoitusta yhteishankkeelleen, jossa pyritään ennakoimaan tuotteilta jatkossa vaadittavia vähähiilisyyttä osoittavia tietoja. Pääpaino on tuotteiden CO2-päästöissä, mutta myös kylmäpuolen freonehin ja vaarallisiksi aineiksi luokiteltaviin kemikaaleihin liittyy paljon avoimia kysymyksiä.

Yhteishanketta vetää LVI-INFO ja sen tavoitteena on aikaansaada luotettava prosessi, jolla taloteknisten tuotteiden ympäristötiedot saadaan tarvittavassa laajuudessa ja koneluettavassa muodossa LVI-INFO.fi:n ja Sähkönumero.fi:n tuotetietokantoihin, ja sieltä edelleen koko rakentamisen arvoketjuun toimitettavaksi.

Tilanne on taloteknisten tuotteiden osalta jo varsin hyvä. Sekä LVI-INFO.fi:ssä että Sähkönumerot.fi:ssa on jo olemassa valmius tuotteiden ympäristöselosteissa tarvittavien tietojen tuottamiseen. – Tällä hankkeella pyrimme ennakoimaan ja valmistamaan asiakkaitamme siihen, millaisia vaatimuksia ympäristöselosteiden osalta on tulossa. LVI-INFO ja Sähkönumerot.fi ovat molemmat jatkossakin asiakkaidensa apuna, neuvoen ja ohjeistaen ympäristöselostesiin liittyvissä ongelmatilanteissa, Magnus Sirén LVI-INFO.fi:stä lupaa.

Hanketta rahoitetaan ympäristöministeriön Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta.