ETIM-standard

ETIM eller European Technical Information Model är en standard för att beskriva teknisk produktinformation på ett språkneutralt sätt. ETIM gör det möjligt att söka produkter med speciella egenskaper eller jämföra dem med andra produkter som uppfyller kraven på de egenskaper som ställs.

ETIM-modellens struktur beror på hur invecklad produkten i fråga är. Produkternas tekniska information beskrivs med hjälp av gemensamt överenskomna attribut, som varierar med produkternas egenskaper. Produkterna delas in i olika ETIM-klasser, som innehåller olika uppsättningar ETIM-egenskaper och ETIM-värden. För varje ETIM-klass (motsvarar produktkategori) finns det egenskaper definierade, som är väsentliga för just den produktkategorin. Egenskaperna i sin tur får värden, som kan vara nummer, alternativa val eller nummerintervall.

ETIM-standarden tas nu i bruk i både Finland och Sverige samtidigt. Terminologin för standarden kräver anpassning och översättning så att den kan anpassas till omständigheterna på den Nordiska marknaden. Termerna är redan delvis översatta till finska och synliga på fliken ETIM i LVI-INFO.fi. Standarden kompletteras efterhand som man gör anpassningarna och översättningarna i branschens gemensamma arbetsgrupper.

I LVI-INFO.fi -tjänsten finns en flik där den tekniska informationen kan fyllas i. Informationen kan antingen skrivas in manuellt eller laddas upp med hjälp ave n BMEcat-fil.

Mer information om hur man kan skicka in teknisk information enligt ETIM-standarden finns på vår hemsida (bruksanvisning).